Getstay.nl - Gastvrij aan Zee

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

1. Bevestiging van uw boeking

Getstay.nl BV stuurt u een boekingsbevestiging waarin u informatie ontvangt over de aanbetaling en de totaalprijs. Wanneer wij de aanbetaling hebben ontvangen, is de boeking bevestigd en is de gast gebonden aan de huurvoorwaarden (hierna te noemen boeking).

Om een ​​boeking succesvol af te ronden zijn volledige adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en kenteken nodig. Deze worden door Getstay.nl BV zelfstandig ingevuld of op verzoek aan de gastgegevens toegevoegd. Eventuele gastgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

2. Aanbetaling en resterende betaling

De aanbetaling dient te worden overgemaakt nadat de boeking is gemaakt. De aanbetaling bedraagt ​​30% van de bruto huurprijs. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na boekingsbevestiging door Getstay.nl BV te zijn ontvangen. Het resterende bedrag dient Getstay.nl BV uiterlijk 60 dagen voor aankomst te bereiken. De gast is in verzuim indien hij niet op tijd heeft betaald.

Indien de boeking binnen 60 dagen voor de dag van aankomst wordt gedaan, dient de volledige reissom direct te worden voldaan.

3. Consequenties in geval van mislukte betaling

Voor zowel de borg als het resterende bedrag geldt: Indien de gast niet op tijd heeft betaald, stuurt Gastvrijaanzee.nl BV de huurder een kosteloze betalingsherinnering. De gast heeft de mogelijkheid om de betaling binnen de volgende drie kalenderdagen te voltooien. Er wordt één laatste betalingsherinnering gestuurd. Indien betaling na drie kalenderdagen niet heeft plaatsgevonden, wordt de boeking geannuleerd op de dag van de vertraging.

4. Aankomst-en vertrektijd

De aankomst- en vertrektijden worden in de boekingsbevestiging bekend gemaakt. Eventuele afwijkingen van deze tijden worden in overleg met de gast besproken en per e-mail of telefoon bevestigd. Indien zich op de dag van aankomst bijzondere omstandigheden voordoen (bijvoorbeeld een onverwachte file), behoudt Getstay.nl BV zich het recht voor om de aankomsttijd te wijzigen. De gast wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd via het opgegeven telefoonnummer.

5. Klachten en correcties

Klachten over de accommodatie dienen binnen 24 uur na het ontstaan ​​van de klacht aan de huurder van Gastvrijaanzee.nl BV te worden gemeld.

Wanneer de accommodatie niet voldoet aan de verwachtingen die de huurder door middel van de huurovereenkomst heeft gekregen, is Getstay.nl BV verplicht het probleem te verhelpen. De huurder dient Getstay.nl BV altijd in de gelegenheid te stellen eventuele problemen te herstellen.

Indien naar het oordeel van huurder de klacht niet behoorlijk is onderzocht door Getstay, zal Getstay.nl BV contact opnemen met de eigenaar van de accommodatie en zo nodig bemiddelen tussen huurder en eigenaar om tot een oplossing te komen. Getstay.nl BV kan onder omstandigheden namens de eigenaar een financiële verrekening tot stand brengen. Dit is uitdrukkelijk een werk gerelateerde verplichting van Get stay.

Storingen van de nuts (gas, water en elektra), geven geen recht op verrekening.

Getstay.nl BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (geluids)overlast van het gehuurde, ook niet als deze wordt veroorzaakt door bouw- of renovatiewerkzaamheden etc. Bij storingen, defecten etc. aan de centrale installaties van de woongebouwen waarin de accommodaties van Getstay.nl BV zijn gevestigd, zal Getstay de eigendom directie zo spoedig mogelijk informeren. Getstay.nl BV kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke gevolgen van dergelijke situaties.

6. Gasten aansprakelijkheid

De gast is jegens Getstay.nl BV aansprakelijk voor verlies en/of schade die tijdens de huurperiode in de accommodatie ontstaat; ongeacht of de schade opzettelijk of per ongeluk is veroorzaakt. De gast is aansprakelijk voor zichzelf en zijn medereizigers, ook voor derden die niet in de accommodatie zijn geregistreerd en ook voor alle dieren en zaken die zich in de accommodatie bevinden.

7. Annulering proces en kosten

Naast de gefactureerde annulerings- en wijzigingskosten aan de kant van de woningeigenaar kunnen dit ook kosten zijn die Getsty.nl B.V. treffen om de annulering of wijziging mogelijk te maken. Ook als de gast niet op tijd betaalt, kunnen deze kosten in rekening worden gebracht.

7.1. VOOR ALGEMENE ANNULERINGEN DOOR DE GAST

1. Annulering tot en met de 43e dag voor aankomst: 30% van de reissom.
2. Annulering 42 tot en met 28 dagen voor aankomst: 60% van de reissom.
3. Annulering van 27 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de reissom.
4. Voor latere annulering of bij het niet arriveren wordt de volle prijs inclusief extra kosten in rekening gebracht.
5. Omboeken is gratis tot en met 27 dagen voor aankomst. Vanaf de 26e dag voor aankomst brengt Getstay.nl BV 30% van de bruto huurprijs in rekening.

U kunt de boeking op elk moment vóór de aankomstdatum annuleren. Getstay.nl BV verwerkt annuleringen tijdens werkdagen. Als een annulering bij ons na het einde van een werkdag aankomt, verwerken wij de annulering binnen 2 werkdagen. De eerstvolgende werkdag is bepalend voor de annuleringskosten.

Restitutie na annulering. Getstay.nl BV streeft ernaar het restant van het huurbedrag binnen 14 dagen na de annuleringsdatum terug te betalen.

 

8. Annuleringsvoorwaarden door Getstay.nl

Annulering door Getstay.nl. Uiteraard wil Getstay.nl BV u niet teleurstellen, maar het kan voorkomen dat Getstay.nl BV uw definitieve boeking op de eerste werkdag na uw boeking annuleert. In dit geval wordt u aanbetaling/betaling gerestitueerd. Ook vóór de aankomstdatum kan Getstay.nl BV de reisovereenkomst annuleren indien nakoming van de overeenkomst met reden niet mogelijk is ten gevolge van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. In dit geval verliest Getstay.nl BV haar recht op de volledige betaling van de boeking en wordt het reeds betaalde bedrag terugbetaald.

Get stay kan de boeking bij onvoorziene omstandigheden met onmiddellijke ingang annuleren, bijvoorbeeld als zich omstandigheden voordoen waardoor het gehuurde niet meer beschikbaar is. Deze omstandigheden kunnen als volgt zijn: verkoop van het onroerend goed, onbewoonbaar onroerend goed, onvoorziene beëindiging van de huur door de eigenaar, enz.

8.2. ALTERNATIEF IN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN

In het geval dat een substantieel deel van uw verblijf niet (meer) mogelijk is door problemen met het vakantiehuis, zal Getstay.nl BV voor u een gelijkwaardig alternatief zoeken. Getstay.nl BV probeert hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de ligging, klasse en voorzieningen van het vakantiehuis en de samenstelling van het reisgezelschap. Als het alternatieve vakantiehuis van mindere kwaliteit is, krijgt u een vergoeding. Is het alternatieve vakantiehuis van hogere kwaliteit, dan wordt u verzocht een aanvullend bedrag te betalen. In beide gevallen heeft u ook de mogelijkheid om de reisovereenkomst op te zeggen.

8.3. ANNULERING VAN DE BOEKING DOOR GETSTAY.NL BV BIJ SCHENDING VAN VERPLICHTINGEN DOOR DE GAST

Get stay is gerechtigd de boeking direct schriftelijk of per e-mail te annuleren of de onmiddellijke leegstand van de accommodatie aan te vragen indien de gast zijn verplichtingen voor de accommodatie ernstig schendt, bijvoorbeeld als er meer of verschillende mensen en/of dieren in het appartement zijn ondergebracht zoals overeengekomen, of als hij schade aan de accommodatie veroorzaakt, als hij een last veroorzaakt, of als hij andere verplichtingen als gast niet nakomt. De gast heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van de (gedeeltelijke) huursom en is verplicht tot vergoeding van de schade veroorzaakt door nalatigheid of handeling. Tevens kan de eigenaar zich door Get stay laten vertegenwoordigen bij de uitvoering van alle rechten en verplichtingen.

10. Gegevens Getstay.nl en contact

Getstay.nl BV is een makelaar op het gebied van (vakantie)appartementen en extra services in opdracht van de eigenaar.

Website: www.getstay.nl

E-mail: info@getstay.nl

Telefoon: +31 (0)72 204 086 0

Algemene gegevens: Getstay.nl BV en Gastvrijaanzee.nl BV

Handelsnummer: 74232339

BTW nummer: NL859818779B01

IBAN: NL63INGB0008950628