Getstay.nl - Gastvrij aan Zee

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

HUURVOORWAARDEN VOOR U ALS GAST BIJ GETSTAY B.V.
 
INHOUD

1.      Bevestiging van uw boeking
2.      Noodzakelijke gegevens en afhandeling
3.      Gegevens GetStay B.V. en contact
4.      Aanbetaling en resterende betaling
5.      Consequentie in geval van mislukte betaling
6.      Aankomst- en vertrektijd
7.      Klachten en correcties
8.      Gasten aansprakelijkheid
9.      Aanzienlijke schade
10.   Borg
11.   Annulering proces en kosten
12.   Voor algemene annuleringen door de gast
13.   Annuleringsvoorwaarden  door GetStay B.V.
14.   Alternatief in buitengewone omstandigheden
15.   Annulering van de boeking door GetStay B.V. bij schending van verplichtingen door de gast
16.   Annuleringsbeleid om Covid-19 redenen
17.   Gevonden voorwerpen

 
 
1. BEVESTIGING VAN UW BOEKING
GetStay B.V. stuurt u een boekingsbevestiging waarin u informatie ontvangt over de aanbetaling en de totaalprijs. Wanneer wij de aanbetaling hebben ontvangen, is de boeking bevestigd en is de gast gebonden aan de huurvoorwaarden (hierna te noemen boeking).

 
 2. NOODZAKELIJKE GEGEVENS EN AFHANDELINGEN
Om een boeking succesvol af te ronden zijn volledige adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres en kenteken(s) nodig. Deze worden door GetStay B.V. zelfstandig ingevuld of op verzoek aan de gastgegevens toegevoegd. Eventuele gastgegevens worden niet aan derden doorgegeven.


3. GEGEVENS GETSTAY B.V. EN CONTACT
GetStay B.V. is een bemiddelaar op het gebied van vakantiehuizen en aanbieder van verhuur, bedlinnen en schoonmaak in opdracht van de eigenaar.
Website: www.getstay.nl
E-Mail:  info@getstay.nl 
Telefoon: +31 (0)72 204 086 0
Algemene gegevens: GetStay B.V.
KvK 74232339
Btw-nummer: NL859818779B01
IBAN: NL63INGB0008950628


4. AANBETALING EN RESTERENDE BETALING
De aanbetaling dient te worden overgemaakt nadat de boeking is gemaakt. De aanbetaling bedraagt 30% van de bruto huurprijs. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na boekingsbevestiging door GetStay B.V. te zijn ontvangen. Het resterende bedrag dient GetStay B.V. uiterlijk 60 dagen voor aankomst te bereiken. De gast is in verzuim als hij niet op tijd heeft betaald.
Als de boeking binnen 60 dagen voor de dag van aankomst wordt gedaan, dient de volledige reissom direct te worden voldaan.
 
 
5. CONSEQUENTIE IN GEVAL VAN MISLUKTE BETALING
Voor zowel de borg als het resterende bedrag geldt: Indien de gast niet op tijd heeft betaald, stuurt GetStay B.V. de huurder een kosteloze betalingsherinnering. De gast heeft de mogelijkheid om de betaling binnen de volgende drie kalenderdagen te voltooien. Er wordt één laatste betalingsherinnering gestuurd. Indien betaling na drie kalenderdagen niet heeft plaatsgevonden, wordt de boeking geannuleerd op de dag van de vertraging.
 
 
6. AANKOMST- EN VERTREKTIJD
De aankomst- en vertrektijden worden in de boekingsbevestiging bekend gemaakt. Eventuele afwijkingen van deze tijden worden in overleg met de gast besproken en per e-mail of telefoon bevestigd. Als zich op de dag van aankomst bijzondere omstandigheden voordoen (bijvoorbeeld een onverwachts op onthoudt), behoudt GetStay B.V. bv zich het recht voor om de aankomsttijd te wijzigen. De gast wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd via het opgegeven telefoonnummer.
 
 
 7. KLACHTEN EN CORRECTIES
Klachten over de accommodatie dienen binnen 24 uur na het ontstaan van de klacht aan de huurder van GetStay B.V. te worden gemeld.
Wanneer de accommodatie niet voldoet aan de verwachtingen die de huurder door middel van de huurovereenkomst heeft gekregen, is GetStay B.V. verplicht het probleem te verhelpen. De huurder dient GetStay B.V. altijd in de gelegenheid te stellen eventuele problemen te herstellen.
Als naar het oordeel van huurder de klacht niet behoorlijk is onderzocht door GetStay B.V. zal GetStay B.V. contact opnemen met de eigenaar van de accommodatie en zo nodig bemiddelen tussen huurder en eigenaar om tot een oplossing te komen. GetStay B.V. kan onder omstandigheden namens de eigenaar een financiële verrekening tot stand brengen. Dit is uitdrukkelijk een werk gerelateerde verplichting van GetStay B.V..
GetStay B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (geluid)overlast van het gehuurde, ook niet als deze wordt veroorzaakt door bouw- of renovatiewerkzaamheden etc. Bij storingen, defecten etc. aan de centrale installaties van de woongebouwen waarin de accommodaties van GetStay B.V. zijn gevestigd, zal GetStay B.V. de eigendom directie zo spoedig mogelijk informeren. GetStay B.V. kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke gevolgen van dergelijke situaties.
 
 
8. GASTEN AANSPRAKELIJKHEID
De gast is richting GetStay B.V. aansprakelijk voor verlies en/of schade die tijdens de huurperiode in de accommodatie ontstaat ongeacht of de schade opzettelijk of per ongeluk is veroorzaakt. De gast is aansprakelijk voor zichzelf en zijn medereizigers, ook voor derden die niet in de accommodatie zijn geregistreerd en ook voor alle dieren en zaken die zich in de accommodatie bevinden.
 
 
9. AANZIENLIJKE SCHADE
Indien de gast aanzienlijke schade veroorzaakt waardoor de woning niet direct verhuurd kan worden zal GetStay B.V. een extra bedrag van 90% van het huurbedrag van de gast terug eisen. Dit bedrag zal los staan van het boekingsbedrag die al is betaald door de gast.  Dit bedrag wordt beschouwd als een vergoeding voor de leegstand van het beschadigde pand. Directe wederverhuur is niet mogelijk als er in de woning gerookt is. Houd er rekening mee dat binnenshuis roken aanzienlijke schade veroorzaakt.

 
10. BORG
Bij het boeken vraagt ​​ GetStay B.V. een aanbetaling van € 200,-, die binnen 14 dagen na vertrek wordt teruggestort, tenzij er reden is om deze in te houden.
Indien de gast door nalatigheid schade veroorzaakt, heeft GetStay B.V. het recht de borgsom in te houden.

 
11. ANNULERINGS PROCES EN KOSTEN
Naast de gefactureerde annulerings- en wijzigingskosten aan de kant van de woningeigenaar kunnen dit ook kosten zijn die de bemiddelaar aan gaan om de annulering of wijziging mogelijk te maken. Ook als de gast niet op tijd betaalt, kunnen deze kosten in rekening worden gebracht.
 
 
12. VOOR ALGEMENE ANNULERINGEN DOOR DE GAST
•        Annulering 60 tot en met de 43e dag voor aankomst: 30% van de reissom.
•        Annulering 42 tot en met 28 dagen voor aankomst: 60% van de reissom.
•        Annulering van 27 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de reissom.
•        Voor latere annulering of bij het niet arriveren wordt de volle prijs inclusief extra kosten in rekening gebracht.
•        Omboeken is gratis tot en met 27 dagen voor aankomst. Vanaf de 26e dag voor aankomst brengt GetStay B.V. 30% van de bruto huurprijs in rekening. U kunt de boeking op elk moment vóór de aankomstdatum annuleren. GetStay B.V. verwerkt annuleringen tijdens werkdagen. Als een annulering bij ons na het einde van een werkdag aankomt, verwerken wij de annulering binnen 2 werkdagen. De eerstvolgende werkdag is bepalend voor de annuleringskosten. Restitutie na annulering. GetStay B.V. streeft ernaar het restant van het huurbedrag binnen 14 dagen na de annuleringsdatum terug te betalen.
 
 
13. ANNULERINGSVOORWAARDEN DOOR GETSTAY B.V.
Uiteraard wil GetStay B.V. u niet teleurstellen, maar het kan voorkomen dat GetStay B.V. uw definitieve boeking op de eerste werkdag na uw boeking annuleert. In dit geval wordt u aanbetaling/betaling gerestitueerd. Ook vóór de aankomstdatum kan GetStay B.V. de reisovereenkomst annuleren indien nakoming van de overeenkomst met reden niet mogelijk is ten gevolge van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. In dit geval verliest GetStay B.V. haar recht op de volledige betaling van de boeking en wordt het al betaalde bedrag terugbetaald.
GetStay B.V. kan de boeking bij onvoorziene omstandigheden met onmiddellijke ingang annuleren, bijvoorbeeld als zich omstandigheden voordoen waardoor het gehuurde niet meer beschikbaar is. Deze omstandigheden kunnen als volgt zijn: verkoop van het onroerend goed, onbewoonbaar onroerend goed, onvoorziene beëindiging van de huur door de eigenaar, enz.
 
 
14. ALTERNATIEF IN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN
In het geval dat een substantieel deel van uw verblijf niet (meer) mogelijk is door problemen met het vakantiehuis, zal GetStay B.V. voor u een gelijkwaardig alternatief zoeken. GetStay B.V. probeert hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de ligging, klasse en voorzieningen van het vakantiehuis en de samenstelling van het reisgezelschap. Als het alternatieve vakantiehuis van mindere kwaliteit is, krijgt u een vergoeding. Is het alternatieve vakantiehuis van hogere kwaliteit, dan wordt u verzocht een aanvullend bedrag te betalen. In beide gevallen heeft u ook de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen.
 
 
 15. ANNULERING VAN DE BOEKING DOOR GETSTAY B.V. BIJ SCHENDING VAN VERPLICHTINGEN DOOR DE GAST
GetStay B.V. is gerechtigd de boeking direct schriftelijk of per e-mail te annuleren of de onmiddellijke leegstand van de accommodatie aan te vragen indien de gast zijn verplichtingen voor de accommodatie ernstig schendt, bijvoorbeeld als er meer of verschillende mensen en/of dieren in het appartement zijn ondergebracht zoals overeengekomen, als hij schade aan de accommodatie veroorzaakt, als hij een last veroorzaakt, of als hij andere verplichtingen als gast niet nakomt. De gast heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van de (gedeeltelijke) huursom en is verplicht tot vergoeding van de schade veroorzaakt door nalatigheid of handeling. Ook kan de eigenaar zich door GetStay B.V. laten vertegenwoordigen bij de uitvoering van alle rechten en verplichtingen.
 
 
16. ANNULERINGSBELEID OM COVID-19 REDENEN
Boekingen kunnen vanaf de 27e dag voor aankomst kosteloos worden omgeboekt om redenen die verband houden met Covid-19, zoals sluiting van de provincie of de landsgrens die het onmogelijk maken om aan te komen. Om de hierboven genoemde redenen wordt de al betaalde aanbetaling omgezet in een voucher/coupon ter bevestiging, die kan worden gebruikt voor een toekomstig verblijf.
Hoe gaat GetStay B.V. om met annuleringen?
Wanneer u als gast ons om annulering vraagt of wanneer we genoodzaakt zijn te annuleren vanwege een verblijf- of reisbeperking, gaan we als volgt te werk:
•        Wij controleren altijd welke periodes nog beschikbaar zijn in het geboekte vakantiehuis en bieden deze als alternatief aan de gasten aan.
•        Als u bereid bent en in staat bent om een van deze periodes te boeken, zullen wij deze wijziging onmiddellijk doorvoeren. Zowel de gast als de huiseigenaar ontvangen dan een bevestiging van de annulering en de nieuwe boeking. U wordt hiervan altijd per e-mail op de hoogte gesteld.
•        Als u niet kan of wil omboeken naar een van de aangeboden data, krijgt hij of zij een voucher, die kan worden ingewisseld voor een toekomstig verblijf.
•        Alle boekingen die binnen een door de lokale autoriteiten opgelegde lockdown periode plaatsvinden, worden geannuleerd. Als er geen einddatum voor de reisbeperkingen bekend is gemaakt, zullen we de lokale situatie dagelijks bekijken en de boeking 3 dagen voor aankomst annuleren. Als er een weekend is in deze periode, zullen we 5 dagen voor aankomst annuleren. Zoals gebruikelijk, wordt u hiervan op de hoogte gesteld met een annuleringsbevestiging.
 
Als in Nederland geen binnenlands reisverbod geldt, wordt de boeking van de gast uit datzelfde land niet geannuleerd. De gast zal echter wel de door de overheid opgelegde beperkingen in acht moeten nemen. Als dit betekent dat de vakantie niet mogelijk is, wordt de reservering geannuleerd.
 
 
17. GEVONDEN VOORWERPEN
Bij het terug sturen van gevonden voorwerpen zijn wij genoodzaakt in totaal €20,00 in rekening te brengen.